21 امین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملیتاریخچه کنگره

تاریخچه کنگره

اولین کنگره (16 14 تیر ماه 1372)

" اولين کنگره سراسري توسعه ارتباط صنايع با مراکز آموزشي و پژوهشي " به منظور فراگير کردن و بهبود بخشيدن ارتباط بين صنعت و دانشگاه، به کوشش دانشکده فني دانشگاه تبريز از روز چهاردهم تيرماه 1372 به مدت سه روز در محل دانشکده فنی با اخذ مجوز از دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه و صنعت مستقر در معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی برگزار شد.

رئیس این کنگره دکتر محمد علی حسین پور فیضی (رئیس دانشگاه تبریز) و دبیر آن دکتر حسین بالا زاده بهار (رئیس دانشکده فنی دانشگاه تبریز) بودند.

به لحاظ نو پا بودن اولین سمینار، وجهه قالب مقالات پرداختن به تعاریف کلی و بنیادی ارتباط صنایع با دانشگاه بوده است. نشان دادن مشکلات و تنگنا های موجود، کاوش در نقاط ضعف مراکز پژوهشی و صنعتی، بررسی فرا مساله ای علل موفق نبودن ارتباط دانشگاه با صنعت نیز از ویژگی های بارز مقالات این کنگره بود.

دومین کنگره (21 19 مهر ماه 1373)

" دومين کنگره سراسري توسعه ارتباط صنايع با مراکز آموزشي و پژوهشي " به کوشش دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه فردوسی مشهد از روز نوزدهم مهر ماه 1373 به مدت سه روز در محل دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد تشکيل شد.

ریاست کنگره، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و دبیری آن بر عهده دکتر سید علی مرتضوی بود.

با داشتن تجربه برگزاری کنگره پیشین، این کنگره از عمق، تنوع و تعدد بیشتر مقالات برخوردار بود. این ویژگی باعث شد تا علاوه بر پرداختن به مسائل عمومی ارتباط صنعت و دانشگاه، به ریز مسائل و نکات ملموس قضیه نیز توجه شود. در اين کنگره از 200 مقاله دريافت شده از مراکز صنعتي، آموزشي و پژوهشي، 57 مقاله ارائه گرديد.

سومین کنگره ( 24 22 آذر ماه 1374)

" سومين کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي" با برنامه های جدید و اهداف متفاوت از روز بیست و دوم آذر ماه 1374 به مدت سه روز در دانشگاه صنعتي اميرکبير برگزار گرديد.

ریاست کنگره بر عهده مرحوم دکتر محمد حسین سلیمی (رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر) و دبیری آن را دکتر مسعود شفیعی بر عهده داشتند. حامیان این کنگره عبارت بودند از: مجتمع پتروشیمی بندر امام و شرکت صنایع پتروشیمی.

در پاسخ به فراخوان این کنگره 140 مقاله به دبیرخانه کنگره واصل شد که 45 مقاله جهت چاپ در مجموعه مقالات و ارائه در کنگره برگزیده شد.

هدف کنگره " توسعه ملی " تعیین گردید و دولت به عنوان واسطه برقراری ارتباط صنعت با دانشگاه معرفی شد. همچنین دو موضوع اساسی مورد توجه قرار گرفت که عبارتند از:

  • تهیه یک قطعنامه جامع
  • ایجاد دبیرخانه دائمی کنگره به منظور پیگیری مصوبات و استفاده از تجربیات کنگره قبلی

دبیر کمیته دائمی با اتفاق نظر اعضای کمیته به دکتر مسعود شفیعی محول شد و امور کنگره و سیاست گذاری ها همه در این دبیرخانه متمرکز گردید.

چهارمین کنگره (31 29 اردیبهشت ماه 1377)

" چهارمين کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي " با سیاست گذاری و برنامه ریزی کمیته دائمی از روز بیست و نهم اردیبهشت ماه 1377 به مدت سه روز و برای دومین بار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید.

ریاست کنگره را دکتر علیرضا رهایی (رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر) و دبیری آن را دکتر مسعود شفیعی بر عهده داشتند. حامیان کنگره عبارت بودند از: وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت اقتصاد و دارایی و دبیرخانه دائمی کنگره.

در پاسخ به فراخوان این کنگره، 120 مقاله به دبیرخانه کنگره واصل شد که 41 مقاله به منظور چاپ در مجموعه مقالات و ارائه در کنگره برگزیده شدند.

دو ویژگی مهم، این کنگره را از کنگره های قبلی متمایز کرد:

  • توجه به نقش علوم انسانی در مسائل ارتباط صنعت و دانشگاه
  • برای نخستین بار کنگره به صورت بین المللی برگزار شد و تعدادی از اساتید و محققین خارجی و ایرانیان خارج از کشور با ارسال مقالاتی به زبان انگلیسی، مشارکت موثری در بخش محتوایی کنگره ایفا نموده و یکی از کمبود ها که استفاده از تجارب خارجیان و ایرانیان خارج از کشور در این کنگره ها بود برطرف شد.

پنجمین کنگره (31 اردیبهشت تا 2 خرداد ماه 1379)

" دومين کنگره بين المللي و پنجمين کنگره سراسري همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی " در قالب اهداف برنامه سوم توسعه اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي کشور از روز سی و یکم اردیبهشت ماه 1379 به مدت سه روز در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و به صورت بین المللی برگزار شد.

ریاست کنگره را دکتر رضا امراللهی (رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی) و دبیری آن را مهندس محمود میلانی بر عهده داشتند. حامیان این کنگره عبارت بودند از: دانشگاه امیرکبیر، دانشکده های دانشگاه تهران و دبیرخانه دائمی کنگره.

در پاسخ به فراخوان این کنگره 125 مقاله به دبیرخانه واصل شد که از بین آنها 54 مقاله جهت چاپ و 22 مقاله جهت ارائه در کنفرانس برگزیده شد.

ویژگی کنگره این بود که برای نخستین بار قبل از برگزاری کنگره اصلی، چند سمینار جانبی در قم، مشهد، ایلام و تهران برگزار گردید.

ششمین کنگره (26 و 27 آذر ماه 1381)

" ششمین کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي " از روز بیست و ششم آذر ماه 1381 به مدت دو روز در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

ریاست کنگره دکتر مرتضی محمد خان و دبیر آن دکتر مسعود شفیعی بودند، حامیان این کنگره عبارت بودند از: وزارت پست و تلگراف و تلفن و دبیرخانه دائمی کنگره.

در پاسخ به فراخوان کنگره بیش از 100 مقاله واصل شد که 43 مقاله برای چاپ در مجموعه مقالات انتخاب شد که به دلیل محدودیت های زمانی فقط 32 مقاله ارائه گردید.

این کنگره تحکیم ارتباط راهبردی (استراتژیک) بخش های سه گانه (دولت، دانشگاه و صنعت) را نشانه گرفته بود. همزمانی برگزاری این کنگره با هفته پژوهش و انتخاب پژوهشگران نمونه، شرایط مناسبی به منظور حضور گسترده مدیران، کارشناسان و اساتید بخش های دولت، دانشگاه و صنعت، خصوصاً مشارکت بخش ICT را فراهم آورده بود که از ویژگی های بارز کنگره ششم بود. از ویژگی های دیگر این کنگره، می توان به برگزاری آن توسط ضلع سوم یعنی دولت برای اولین بار، اشاره نمود.

هفتمین کنگره (27 25 آذر ماه 1382)

" هفتمين کنگره همکاري هاي سه جانبه دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي " از روز بیست و ششم آذر ماه 1382 به مدت دو روز در هتل عباسی اصفهان برگزار شد.

ریاست کنگره را دکتر جعفر میلی منفرد (معاون فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) بر عهده داشتند. حامیان این کنگره عبارت بودند از: دبیرخانه دائمی و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و مشاورین علمی.

در پاسخ به فراخوان این کنگره حدود 100 مقاله به دبیرخانه کنگره واصل شد که از آن میان 49 مقاله جهت چاپ و ارائه انتخاب گردید.

تمایز این کنگره با سایر کنگره ها، برگزاری آن توسط یکی از محمل های اصلی توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در جهان یعنی شهرک های علمی و تحقیقاتی بود. این کنگره با تاکید بر نقش موسسات کوچک و متوسط (SME) در توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه، همچنین به بررسی نقش پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری در شناسایی حلقه های مفقوده این ارتباط که بحث روز جهان بود، پرداخت. برگزاری نمایشگاهی از دستاورد های حاصل از ارتباط صنعت و دانشگاه نیز از نکات مهم هفتمین کنگره به شمار می رود.

هشتمین کنگره (27 25 آذر ماه 1383)

برگزاری " هشتمين کنگره سه جانبه دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي " اقدام ارزشمندی بود که توسط شرکت ملي صنايع پتروشيمي و دبیرخانه دائمی کنگره از روز بیست و چهارم آذر ماه 1383 به مدت سه روز و برای سومین بار در دانشگاه صنعتی امیر کبیر صورت پذیرفت.

ریاست کنگره را دکتر منصور معظمی و دبیری آن را دکتر مسعود شفیعی بر عهده داشتند.

پس از اعلام فراخوان بیش از 100 مقاله به دبیرخانه واصل شد که از آن میان 44 مقاله جهت چاپ و ارائه انتخاب گردیدند.

نکته تمایز این کنگره با سایر کنگره ها، مشارکت یکی از صنایع پیشرو کشور یعنی پتروشیمی، برای نخستین بار در برگزاری کنگره بود که بدین دلیل برای اولین بار موضوعاتی کاملاً تخصصی و حرفه ای نظیر نقش صنعت پتروشیمی در توسعه ملی کشور و بررسی تجربیات حاصل از برقراری ارتباط صنایع پتروشیمی با مراکز علمی، تحقیقاتی دانشگاه ها جزو محور های برگزاری کنگره لحاظ شد.

نهمین کنگره (24 22 آذر ماه 1384)

" نهمین کنگره‌ سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ ملی " توسط سازمان پژوهش ‌های علمی و صنعتی ایران و همکاری دبیرخانه کمیته‌ دائمی کنگره از روز بیست و دوم آذر ماه 1384 به مدت سه روز در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.

دکتر سید حمید فتحی (رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) ریاست کنگره را بر عهده داشتند و دبیری کنگره بر عهده دکتر مسعود شفیعی بود.

در پاسخ به فراخوان کنگره بیش از 140 مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد که 46 مقاله به لحاظ علمی جهت چاپ در مجموعه مقالات مورد تایید قرار گرفت و از این میان، 16 مقاله در کنگره ارائه گردید.

برگزاری نهمین کنگره توسط این سازمان را باید نقطه عطفی در تاریخ برگزاری کنگره سه جانبه دانست. تاکید بر چگونگی انتقال فناوری از دانشگاه ها به صنایع کشور و نیز مروری بر نقش ساختار و نهاد ها (نظیر شرکت های زایشی " Spin Off " و نو بنیاد " Start Up ") در ارتباط دانشگاه و صنعت از موضوعاتی بود که طی کنگره به آنها پرداخته شد.

 

 

دهمین کنگره (23 21 آذر ماه 1385)

" سومین کنگره بین المللی و دهمين کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي " با حضور اساتید مدعو خارج از کشور از روز بیست و یکم آذر ماه 1385 به مدت سه روز در دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران) برگزار گردید.

ریاست این کنگره را دکتر تقی ترابی و دبیری آن را مهندس وحیدکیا بر عهده داشتند. حامیان این کنگره عبارت بودند از: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه دائمی کنگره.

طی زمان برگزاری سمینار های منطقه ای و کنگره ها، 500 مقاله ارائه شدند که از این میان حدود 30 مقاله در کنگره اصلی ارائه شد و حدود 70 مقاله نیز برای چاپ معرفی شدند. لازم به ذکر است که مجموعه مقالات ارائه شده، در 10 جلد مقاله نامه سمینارهای منطقه ای و 4 جلد مقاله نامه کنگره دهم گردآوری شده است.

این کنگره از چند منظر منحصر به فرد به شمار می رود؛ نخست آنکه پیش از برگزاری کنگره اصلی، ده سمینار منطقه ای در ده استان کشور برگزار شد که این امر با توجه به گستردگی جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی باعث گرد آوری نظرات و آراء صاحبنظران در اغلب نقاط کشور گردید که برگزیده این مقالات در کنگره نهایی ارائه شدند.

حضور مسئولین و مقامات اجرائی محلی در این سمینار ها، باعث ارتقاء درک مشترک و تسهیل در اجرائی شدن راهکار های ارائه شده گردید که این مهم را می بایست از دیگر نقاط قوت کنگره دهم دانست.

میزبانی بزرگ ترین دانشگاه غیر دولتی کشور یعنی دانشگاه آزاد اسلامی و نیز حضور شفاف و پر رنگ تنها سازمان غیر دولتی و فعال کشور در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه، یعنی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در فضایی که کشور با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی به سمت خصوصی شدن پیش می رفت از دیگر نقاط ممیز این کنگره محسوب می شود.

یازدهمین کنگره (6 4 اسفند ماه 1386)

" یازدهمين کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي " از روز چهارم اسفند ماه 1386 به مدت سه روز در پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

ریاست این کنگره بر عهده مهندس عطار زاده و دبیر آن مهندس یدالله فرجی بودند. حامیان برگزاری این کنگره شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) و جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه و دبیرخانه دائمی کنگره بودند.

از جمع مقالات ارسال شده به دبیرخانه کنگره، 40 مقاله به منظور چاپ و ارائه در کنگره پذیرفته شدند.

پس از کنگره هشتم، این کنگره، دومین کنگره محسوب می شود که توسط یکی از صنایع بزرگ کشور یعنی صنعت آب و برق برگزار شد. به همین دلیل فضای غالب در کنگره، صنعتی بود؛ و مجدداً شاهد حضور پر رنگ صنعتگران در کنگره بودیم. ارتقاء همکاری های متقابل دولت و دانشگاه در صنعت آب و برق و افزایش خود اتکائی در صنعت بر پایه همکاری های صنعت و دانشگاه جزء محور های اصلی کنگره یازدهم محسوب می شود.

دوازدهمین کنگره (29 بهمن تا 1 اسفند ماه 1387)

" دوازدهمین کنگره‌ سراسری همکاری ‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ ملی " با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به عنوان یکی از دانشگاه ‌هاي پیشتاز کشور در تولید علم و یکی از تکیه‌گاه ‌های کشور برای تحقق چشم‌انداز 1404، همچنین جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه و جامعه‌ فارغ‌ التحصیلان دانشگاه صنعتی امیرکبیر از روز یکم اسفند ماه 1387 به مدت سه روز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

ریاست کنگره را دکتر علیرضا رهایی (رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر) برعهده داشتند و دکتر گئورک قره پتیان دبیر کنگره بودند.

از جمع مقالات دریافتی، 61 مقاله برای بررسی ارجاع شد که 26 مقاله آن برای چاپ انتخاب گردید و از بین 26 مقاله، 19 مقاله در این کنگره ارائه شدند.

برگزاری این کنگره، هم‌ زمان با تلاش‌ های ملی برای تدوین برنامه‌ پنجم توسعه و ترسیم نقشه جامع علمی با این امید صورت گرفت که نتایج و دستاورد های آن بتواند موجب ارتقاء اثر بخشی اسناد فوق شده و ایران را در نیل به جامعه ‌ای دانایی ‌محور یاری كند.

طی این کنگره برای نخستین بار، مجله علمی – ترویجی " صنعت و دانشگاه " که منتشر شده بود، رونمایی و توزیع شد. این مجله نقطه عطفی جهت مستند سازی مقالات علمی منتشره در زمینه ارتباط صنعت ودانشگاه محسوب می گردد.

سیزدهمین کنگره (18 و 19 اسفند ماه 1388)

" سیزدهمين کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي " از روز هجدهم اسفند ماه 1388 به مدت دو روز، توسط شرکت جابون برگزار شد.

دکتر صادق واعظ زاده ریاست این کنگره را بر عهده داشتند و مهندس محمد علی سعادتی دبیر اجرایی کنگره بودند.

بنا به در خواست شرکت کنندگان در کنگره های قبلی و با بررسی های صورت گرفته، شکل برگزاری کنگره سیزدهم تغییر کرد و از حالت چاپ فرا خوان و دریافت مقاله خارج شد و به شکل سمینار (نشست های تخصصی) برگزار شد.

چهاردهمین کنگره (16 اسفند ماه 1389)

" چهاردهمين کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي " در روز شانزدهم اسفند ماه 1389 توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد.

این کنگره نیز همانند کنگره سیزدهم به صورت سمینار برگزار شد.

پانزدهمین کنگره (25 و 26 بهمن ماه 1390)

" پانزدهمین کنگره سراسری همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی " به کوشش جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه و توسط مرکز پژوهش، توسعه فناوری و صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر از روز بیست و پنجم بهمن ماه 1390 به مدت دو روز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

دکتر علیرضا رهایی رئیس افتخاری کنگره پانزدهم بودند. ریاست کنگره را مهندس سید رضا فاطمی امین (معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت) بر عهده داشتند و مهندس علی معصومی دبیر اجرایی کنگره بودند.

شانزدهمین کنگره (3 و 4 بهمن ماه 1391)

" شانزدهمین کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي " در روز 3و 4 بهمن ماه 1391 توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.

ریاست کنگره را دکتر احمد اکبری (معاون وزیر و ریس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) بر عهده داشتند و مهندس ژاله مجیب دبیر اجرایی کنگره بودند.

هفدهمین کنگره (20 و 21 اسفندماه 1392)

" هفدهمین کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي " در روز 20و 21 اسفند ماه 1392 توسط دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد.

ریاست کنگره را دکتر مسعود شفیعی بر عهده داشتند و مهندس .................. دبیر اجرایی کنگره بودند.

هجدهمین کنگره (11 اسفندماه 1393)

" هجدهمین کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي " در روز 11 اسفند ماه 1393 توسط دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد.

ریاست کنگره را دکتر مسعود شفیعی بر عهده داشتند و دکتر وحید افشین مهر دبیر اجرایی کنگره بودند.

نوزدهمین کنگره (30 دی ماه 1394)

" نوزدهمین کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي " در روز 30 دی ماه 1394 توسط دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران اهواز برگزار شد.

ریاست کنگره را مهندس فرج الله خبیر بر عهده داشتند و مهندس سید بهزاد علوی دبیر اجرایی کنگره بودند.

بیستمین کنگره (15 و 16 اسفندماه 1395)

" یستمین کنگره سراسري همکاري هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي" در روزهای 15 و 16 اسفندماه 1395 توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

ریاست کنگره را دکتر مسعود شفیعی بر عهده داشتند.

جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


03538210641

03531233044

کانال تلگرام کنگره

03538210641

Indust-office@yazd.ac.ir

یزد،صفاییه،بلوار دانشگاه،چهارراه پژوهش،دانشگاه یزد،دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

شماره تماس چند تاکسی سرویس معتبر یزد

1828

1830

1833

133


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه یزد